Πολιτιστικός Σύλλογος Χρισσού

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χρισσού, με έδρα το Χρισσό Φωκίδας, ιδρύθηκε το 1983.

Σκοποί
(Άρθρο 2 του Καταστατικού του Συλλόγου)

α) Η μελέτη και η προώθηση λύσεων των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Χρισσό και οι κάτοικοί του.

β) Η ανύψωση – ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου καθώς και η ψυχαγωγία των μελών του Συλλόγου, ιδιαίτερα των νέων και γενικότερα των κατοίκων του Χρισσού.

γ) Η μελέτη και προβολή των ιστορικών – λαογραφικών υλικών καθώς και η διατήρηση των πολιτιστικών λαϊκών παραδόσεων.

δ) Η συμμετοχή του Συλλόγου και η λήψη αποφάσεων σε γενικότερα κοινωνικά προβλήματα.

ε) Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων επαφής, φιλίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του Συλλόγου μέσα στα πλαίσια της Δημοκρατίας, Ελυθερίας, Ισοτιμίας και της κοινής προσπάθειας για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Μέγας Πέτρου
Αντιπρόεδρος: Σάββας Καψάλης
Γραμματέας: Ελένη Καψάλη – Πέτρου
Ταμίας: Γιώτα Γατοπούλου
Υπεύθυνος Χορευτικού: Νίκος Κυριαζής
Δημόσιες Σχέσεις: Σπύρος Πέτρου
Μέλος: Παγωνίτσα Χαραμαντά

Ελεγκτική Επιτροπή
Ευθυμία Κυριαζή
Παναγούλα Παύλου
Άννα Καρέλη – Γατοπούλου

Χοροδιδάσκαλος
Δημήτρης Ντόσκουρης
Χοράρχης
Νικόλαος Καμίτσης